Historie soutěže

Napsali o nás

Katolický Týdeník č. 13, 2016

Zpravodaj ČBS č.1/2016Zpravodaj ČBS č.1/2016

Historie soutěže

Soutěž Bible a my nebo taky Biblická soutěž, jak se toto klání někdy taky nazývá, má již za sebou  bohatou historii. Její počátky sahají do roku 1993, kdy Petr Tomeček – nastupující učitel hodonínského gymnázia – dostal nabídku od Evy Dřímalové tehdejší ředitelky Okresního pedagogického střediska v Hodoníně vymyslet soutěž s podobným zaměřením. Na počátku tady byl z jedné strany zájem napomoci duchovně zaměřeným aktivitám ve školách, na druhé straně snaha obohatit činnost pedagogického střediska. V roce 1993 vznikl název soutěže „Bible a my“, jež výstižně vyjadřuje dvojí zaměření soutěže. První směřuje k prohlubování a doplňování biblických znalostí žáků a studentů, druhé vyjadřuje naše momentální chápání a vnímání této knihy a její odraz v současnosti.

Tvůrcem většiny otázek ve všech kategoriích byl zakladatel soutěže, jemuž od počátku pomáhala  menší skupinka spolupracovníků. Byl to zpočátku především Ing. Jan Bůžek z Kyjova, který se podílel jak na tvorbě otázek, tak i na sponzorství, soutěž od jejího zrodu finančně i morálně podporoval pan děkan Zouhar z Hodonína a rovněž příslušníci církevního řádu piaristů, kteří se vrátili do Strážnice v roce 1994.

Nejprve byla soutěž organizována jen ve třech kategoriích, a to pouze pro žáky II. stupně základních škol a středoškoláky. Neexistovaly žádné okruhy a témata, testy byly koncipovány všeobecně z celé Bible a přizpůsobovaly se věku žáků. Soutěž byla od prvopočátku směřována do škol a nabízet ji měli dětem především učitelé. Soutěž byla vždy koncipována jako otevřená všem dětem, dobrovolná a ekumenická. Jedním z výrazných znaků soutěže se od počátku stalo také veřejné finále, které se stalo součástí všech okresních kol.

Od III. ročníku (1995/1996) se objevují témata pro jednotlivé kategorie, které umožňují hlubší práci s textem a vymezení přípravy žáků.

V dalších ročnících postupně přibývá okresů, soutěž se rozšiřuje z Hodonínska dál. Nejprve se v Hodoníně objevili žáci z okresu Břeclav a později také z okresů Kroměříž, Brno-město i odjinud.

V pracovním týmu začínají být zastoupeny také různé křesťanské církve a náboženské společnosti (Česká biblická společnost, Katolické biblické dílo), se kterými je konzultováno zadání soutěže.

V VII. ročníku (1999/ 2000) doznala soutěž dalších změn: ke třem dosavadním kategoriím přibyla čtvrtá, soutěž se rozšířila na I. stupeň základních škol a také vzniklo nad okresními koly – regionální (krajské kolo). Průběh regionálního kola byl stejný jako okresní kolo (test a veřejné finále), větší důraz byl však kladen na otázky ve veřejném finále, kde žáci pracovali i s dalšími pomůckami: ekumenickou Biblí a Biblickým atlasem.

Vzhledem ke schválení Rámcových vzdělávacích programů a zavádění školních vzdělávacích programů byly do otázek soutěže reflektovány některé související výstupy ze vzdělávacích oborů Člověk a jeho svět, Dějepis a Výchova k občanství. V této podobě soutěž prakticky existovala až do XV. ročníku (2007/8).

V průběhu jednotlivých ročníků se měnil tým organizátorů, který tvoří jednak organizátoři kol v jednotlivých okresech, dále učitelé a dobrovolníci vymýšlející soutěžní i nesoutěžní program a získávající pomocí sponzorů ceny. Existuje speciální pracovní tým vytvářející jednotlivé testy a jejich autorská řešení. Jeho práci do současnosti koordinuje Ing. Jiří Hrabovský, který se stal od XI. ročníku hlavním organizátorem soutěže. Z jeho iniciativy vznikly v roce 2006 webové stránky www.bibleamy.cz, nabízející všem čtenářům internetu přístup k dalším informacím o soutěži.

Organizaci soutěže až do XV. ročníku (2007/2008) zajišťovalo Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hodonín (dřívější Pedagogické středisko Hodonín), od XVI. ročníku (2008/2009) až do současnosti je garantem a vyhlašovatelem soutěže Základní škola M. Kudeříkové Strážnice. V tomto ročníku bylo regionální kolo soutěže nahrazeno ústředním (celostátním) kolem.

Odhaduje se, že za 24 let trvání této soutěže některým z kol prošlo více než 65 000 žáků nebo studentů. V minulém ročníku se do soutěže zapojilo více než šest tisíc žáků nebo studentů z 226 základních nebo středních škol z celé České republiky.

Nesporným úspěchem a výzvou je pro organizátory skutečnost, že ve školním roce 2017/2018 byla soutěž již podesáté zařazena do přehledu soutěží a přehlídek zveřejněných ve Věstníku MŠMT mezi soutěže kategorie C (pod označením C 15).

Ve Strážnici dne 13. srpna 2017
Za organizátory: Ing. Jiří Hrabovský a Mgr. Petr Tomeček