Organizační řád

Organizační řád

Organizační řád soutěže Bible a my

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace (dále jen „vyhlašovatel“) v souladu s podmínkami organizace a financování soutěží a přehlídek vydává tento Organizační řád soutěže Bible a my.

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
Čl. 1 Povaha a cíl soutěže
1. Soutěž Bible a my (dále jen „BaM“) je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacích oborů vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Člověk a svět v rámcových vzdělávacích programech pro základní a gymnaziální vzdělávání a současně rozvíjející biblické znalosti žáků. BaM je organizovaná jako cílevědomý vzdělávací systém založený na systematické práci s talentovanými žáky 4. až 9. ročníků základních škol, všech ročníků středních škol, šestiletých a osmiletých gymnázií.
2. BaM je jednotná pro celé území České republiky.
3. BaM je postupovou soutěží a člení se podle soutěžních kol.

Čl. 2 Vyhlašovatel
1. Vyhlašovatel soutěže BaM podle potřeby spolupracuje s jinými institucemi.
2. Zodpovědným za uskutečnění soutěže je ředitel školy, popř. jím pověřená osoba.

ČÁST DRUHÁ
Čl. 3 Organizace a řízení soutěže
1. BaM je organizována v následujících kategoriích a soutěžních kolech:
– v I. kategorii – určené pro žáky 4. a 5. ročníků základních škol; probíhá ve školním, okresním a ústředním soutěžním kole;
– v II. kategorii – určené pro žáky 6. a 7. ročníků základních škol, 1. a 2. ročníků osmiletých gymnázií; probíhá ve školním, okresním a ústředním kole;
– v III. kategorii – určené pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií; probíhá ve školním, okresním a ústředním kole;
– v IV. kategorii – určené pro žáky středních škol, 5. až 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. až 6. ročníků šestiletých gymnázií; probíhá ve školním, okresním a ústředním kole.

2. Tematické zaměření ročníku v jednotlivých kategoriích, termíny konání jednotlivých soutěžních kol a další informace upřesňující organizaci příslušného ročníku BaM před vyhlášením každého ročníku oznamuje v propozicích a materiálech vyhlašovatel a ústřední komise BaM (dále jen „ÚK BaM“) na webových stránkách školy (www.zsmkstr.cz) nebo webových stránkách soutěže (www.bibleamy.cz).

Čl. 4 Účast žáků v soutěži
1. Účast žáků v soutěži BaM je dobrovolná.
2. Žáka není možné zařadit přímo do vyššího soutěžního kola BaM.
3. Soutěže se mohou výjimečně zúčastnit i žáci nižších ročníků než odpovídá kategorii (např. 1., 2. a 3. ročníků základní školy v I. kategorii), pokud jejich znalosti vykazují odpovídající úroveň.

Čl. 5 Úkoly soutěžících
1. Úkolem soutěžících je samostatně, případně s pomocí vybraných pomůcek správně vyřešit zadané úlohy.
2. Utajení otázek a textů je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. Se zněním úloh se soutěžící seznamuje bezprostředně před vlastním řešením.
3. Pokud má soutěžící výhrady k regulérnosti soutěže, má právo se odvolat k organizátorovi soutěžního kola a v případě trvání problému dále k vyhlašovateli celé soutěže.

Čl. 6 Organizace a propagace soutěže na škole, školní kolo
1. Zodpovědným za uskutečnění soutěže na škole je učitel nebo jiný pedagog pověřený ředitelem školy, která se do soutěže zapojila (dále jen „pověřený učitel“).
2. Úkolem pověřeného učitele je rozšiřovat informace o soutěži BaM, zajistit organizaci a regulérnost školního kola, evidovat přihlášky žáků do soutěže, vyhlásit, připravit a řídit školní kolo a zaregistrovat jeho účastníky. Dále předávat žákům texty soutěžních úloh, pomáhat soutěžícím odbornými radami, doporučovat jim vhodnou literaturu, případně jim podle možnosti zabezpečit další konzultace.
3. Spolu s pověřeným učitelem se na přípravě, řízení a vyhodnocení školního kola mohou podílet další pedagogové.
4. Školního kola se zúčastní žáci, kteří se do stanoveného termínu přihlásí u pověřeného učitele.
5. Školní kolo probíhá tak, že žáci samostatně řeší připravený test. Po skončení školního kola vyhodnotí pověřený učitel žákovské práce, seznámí žáky se správným řešením, stanoví pořadí soutěžících a navrhne jednoho až tři nejlepší řešitele testů k postupu do okresního kola (počet postupujících se upřesní po dohodě s organizátorem okresního kola).  V případě rovnosti bodů na postupových a nepostupových místech ve školním kole, pověřený učitel zadá těmto soutěžícím doplňující otázky, které stanoví definitivní pořadí postupujících.
6. Po skončení školního kola zašle pověřený učitel organizátorovi okresního kola BaM jména a příjmení postupujících žáků s rokem jejich narození, úplnou adresou školy a počty všech soutěžících v jednotlivých kategoriích, ve kterých na dané škole soutěž BaM proběhla.
7. Písemná řešení všech soutěžících se na škole uchovávají po dobu jednoho roku.

Čl. 7 Okresní kolo a okresní komise soutěže Bible a my
1. Pro řízení a organizaci BaM  v okresech jmenuje vyhlašovatel organizátora okresního kola.
2. Organizátor okresního kola jmenuje členy okresní komise BaM (dále „OK BaM“).
3. OK BaM tvoří kromě organizátora okresního kola zpravidla vybraní pedagogové základních a středních škol nebo školských zařízení, popř. zástupci církví nebo náboženských společností či jiné veřejné osoby.
4. Úkolem OK BaM je informovat o soutěži na školách, koordinovat činnost pověřených pedagogů a dle potřeby poskytovat odbornou a metodickou pomoc, dále sledovat průběh a zabezpečovat regulérnost BaM v daném okrese. V případě neexistence OK BaM zajišťuje její úkoly organizátor okresního kola BaM.
5. Okresního kola BaM se zúčastňují jeden až tři nejúspěšnější řešitelé ze školního kola za každou kategorii. Organizátor okresního kola ve spolupráci s OK BaM podle počtu účastníků a organizačních možností jednotně stanoví počet postupujících řešitelů z jednotlivých škol v každé kategorii v rámci okresu.
6. Organizátor okresního kola BaM pozve nejúspěšnější soutěžící ze školních kol do okresního kola v dostatečném předstihu a informuje je o vybraných tématech pro jednotlivé kategorie. Zajišťuje regulérnost okresního kola a určuje členy hodnotící komise (dále jen „porota“).
7. Úkolem poroty v okresním kole je vyhodnotit písemná řešení soutěžících podle autorských řešení, vyhodnotit výsledky okresního kola a na jejich základě stanovit pořadí soutěžících. Dále na základě výsledků okresního kola soutěže BaM navrhnout jednoho postupujícího a dva náhradníky za okres do ústředního kola. V případě nesrovnalostí v hodnocení rozhoduje organizátor okresního kola BaM.
8. Okresní kolo se skládá v každé kategorii ze dvou částí: z testu a veřejného finále. V písemném testu obdrží každý soutěžící písemně připravené otázky ze své kategorie, které řeší v určeném čase (maximálně 30 minut). Po jejich vyhodnocení postupuje šest řešitelů s nejvyšším dosaženým počtem bodů do veřejného finále. V případě rovnosti bodů u více soutěžících v dané kategorii testu rozhoduje o postupujícím do šestičlenného finále dřívější odevzdání testu k vyhodnocení. Každý postupující finalista obdrží podle svého pořadí, v kterém postoupil, do finále bodový bonus: za 1. místo 3 body, za 2. místo 2,5 bodu, za 3. místo 2 body, za 4. místo 1,5 bodu, za 5. místo 1 bod a za 6. místo 0,5 bodu. K těmto bodům se přičtou body obdržené na správné odpovědi ve veřejném finále a podle celkového počtu získaných bodů se stanoví pořadí. Ve veřejném finále soutěžící podle pokynů odpovídají na otázky kladené organizátorem okresního kola nebo jedním z členů poroty. V případě rovnosti bodů ve finále okresního kola jsou těmto soutěžícím kladeny doplňující otázky, které stanoví definitivní pořadím na prvních třech místech. Část otázek okresního kola směřuje v jednotlivých kategoriích k předem zadaným biblickým tématům.
9. Soutěžící, kteří se umístili v okresním kole na prvním až třetím místě, obdrží diplom s vyznačením umístění a věcný dar.
10. Do čtrnácti dnů po skončení okresního kola odešle organizátor okresního kola organizátorovi ústředního kola a vyhlašovateli soutěže jméno a příjmení a rok narození prvních tří soutěžících z každé kategorie okresního kola s uvedením názvu školy a IČ školy, které navštěvují, a dále počty soutěžících a škol, kteří se zúčastnili školních kol v jednotlivých kategoriích v daném okrese, a také počet soutěžících a škol, které se zúčastnili okresního kola, přičemž se každá škola v celkovém součtu počítá jen jednou.
11. Organizátor okresního kola archivuje všechny materiály, které se týkají okresního kola soutěže alespoň po dobu jednoho roku.

Čl. 8 Ústřední komise soutěže Bible a my
1. Řídícím orgánem BaM je ústřední komise soutěže Bible a my. Členy ÚK BaM jmenuje vyhlašovatel soutěže. Mezi členy ÚK BaM zpravidla patří: vyhlašovatel, hlavní organizátor, organizátor ústředního kola, organizátoři okresních kol, autoři testů v jednotlivých kategoriích, vybraní pedagogové základních a středních škol, další odborníci, popř. zástupci církví a náboženských společností.
2. ÚK BaM může zřizovat pro obsahovou přípravu BaM pracovní skupiny, jejichž členové nemusí být členy ÚK BaM.
3. ÚK BaM se schází nejméně jedenkrát ročně. Pracovní skupiny se scházejí dle potřeby.
4. Úkolem ÚK BaM je zabezpečovat odbornou náplň soutěže, zajišťovat regulérnost celé soutěže, připravit úlohy a vypracovat klíč k jejich řešení pro všechna soutěžní kola a kategorie BaM, podávat návrhy na změnu pravidel soutěže, stanovit zásady hodnocení soutěžních úloh a určit hodnotící komisi pro ústřední kolo (dále jen „porota“). Na začátku školního roku zpracovat propozice a podklady pro jednotlivé kategorie BaM. Po skončení celého ročníku soutěže vyhodnotit jeho průběh a zpracovat hodnotící zprávu, obsahující mj. zprávu o počtu účastníků v jednotlivých kolech soutěže. Dále dle možností propagovat soutěž na školách, v hromadných sdělovacích prostředcích i v pedagogickém a odborném tisku.

Čl. 9 Ústřední kolo soutěže Bible a my
1. Vyvrcholením soutěže BaM je ústřední kolo BaM. Organizátorem ústředního kola je osoba nebo instituce určená vyhlašovatelem. Při organizaci ústředního kola (i okresních kol)  BaM může vyhlašovatel spolupracovat s jinou školou, která projeví o spoluorganizaci zájem. Úkolem organizátora ústředního kola je stanovit a organizačně připravit ústřední kolo soutěže BaM, zajistit distribuci propozic a úloh včetně autorských řešení. Dále zajistit regulérnost ústředního kola a určit členy hodnotící komise (dále jen „porota“) a vypracovat jmenovitý seznam účastníků ústředního kola v jednotlivých kategoriích.
2. Do ústředního kola BaM postupuje pouze nanejvýš jeden soutěžící z každého okresního kola v příslušné kategorii, kterému organizátor okresního kola v předstihu oznámí přesný termín a místo konání ústředního kola, případně další informace důležité pro účast v ústředním kole.  V případě neúčasti prvního postupujícího z okresního kola v ústředním kole, je možné, aby se soutěže zúčastnil jako náhradník soutěžící, který se umístil v okresním kole na 2. místě nebo (v případě jeho absence) soutěžící na 3. místě. Nominace dalších náhradníků do ústředního kola již není možná.
3. Ústřední kolo BaM se skládá z testu a veřejného finále, do něhož postupuje pět nejúspěšnějších řešitelů písemného testu. Kritéria písemného testu jsou: správnost a úplnost řešení testu, samostatnost vypracování a pořadí odevzdání. V případě rovnosti bodů u více soutěžících v dané kategorii testu, rozhoduje o postupujícím do finále dřívější odevzdání testu k vyhodnocení porotě. Porota vyhodnotí písemný test ústředního kola dle autorských řešení (každý test hodnotí nejméně dva členové poroty) a seznámí soutěžící s autorským řešením úloh a také stanoví pořadí soutěžících po testové části. Ve veřejném finále jeden z členů poroty klade všem soutěžícím otázky, které se průběžně vyhodnocují. Každý postupující finalista obdrží podle svého pořadí, ve kterém postoupil do finále, bodový bonus: za 1. místo 3 body, za 2. místo 2,5 bodu, za 3. místo 2 body, za 4. místo 1,5 bodu, za 5. místo 1 bod . K těmto bodům se přičtou body obdržené na správné odpovědi ve veřejném finále a podle celkového počtu získaných bodů se stanoví pořadí pořadí soutěžících a vyhlásí v jednotlivých kategoriích výsledky soutěže. V případě rovnosti bodů ve finále ústředního kola jsou těmto soutěžícím kladeny doplňující otázky, které stanoví definitivní pořadím na prvních šesti místech.
4. Soutěžící, kteří se umístili na 1. až 5 místě, obdrží diplom s vyznačením umístění a věcný dar.
5. Písemná řešení a výsledky soutěžících v ústředním kole soutěže vyhlašovatel uschovává po dobu jednoho roku.

ČÁST TŘETÍ
Čl. 10 Bezpečnost při soutěži
Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje v okresním a ústředním kole v plném rozsahu vysílací škola.

ČÁST ČTVRTÁ
Čl. 11 Závěrečná ustanovení
Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo v případě neposkytnutí účelové finanční dotace z ministerstva školství na tuto soutěž vybírat finanční dary nebo startovné od účastníků soutěže nebo škol na částečné pokrytí nákladů  spojených s organizací soutěže a tento Organizační řád soutěže Bible a my v případě potřeby nebo dvojznačného výkladu doplnit a upřesnit.

ČÁST PÁTÁ
Čl. 12 Závěrečná ustanovení
Tento organizační řád nabývá platnosti dnem vyhlášení a účinnosti ode dne 1. 9. 2019.

Ve Strážnici dne 26. 8. 2019

Za vyhlašovatele soutěže:

Mgr. Petr Tomeček
ředitel školy